فرش دستباف

فرش دستباف بر اساس رج

40

فرش 40 رج

50

فرش 50 رج

40

فرش 40 رج

50

فرش 40 رج

40

فرش 40 رج

40

فرش 40 رج

فرش بر اساس اندازه

فرش مربعی

فرش 12 متری

فرش 9 متری

فرش 6 متری

فرش 3 متری

انواع تابلو فرش